Los Chakras
1 Muladhara
2 Svadhisthana
3 Manipura
4 Anahata
5 Vishuddha
6 Ajna
7 Sahasrara
7 Sahasrara